Mô hình Baccarat

kiểu:Chụp hành động | kích thước:36 MB | ngày:2021-12-12 15:37
Ngôn ngữ:tiếng Nga | hệ thống:Android | Phiên bản:V8.4.5 | tuổi:Trên 18 tuổi
Mô tả phần mềm

Mô hình BaccaratPhầ n mềm bao gồ m n h iều loạ i tài n g u y ên miễn p hí n hư ph im , tà i liệu học tập, â m nhạc, sá ch điện tử , v.v., có thể tìm k iế m nhanh ch ó ng bằng mộ t cửa , và c ó thể x uất liê n kết t ải xuống . C ó nhi ều n ội dung ch o b ạn lựa chọn, và n ó có ư u đ iể m là tìm k iếm c hính xác, tiệ n lợi và n hanh chó ng.

Mô hình Baccarat

1、Nghe bài hát và nhận dạng bài hát, có thể xác định bài hát đang được các ứng dụng khác phát trong nền

2、Đọc trang cuối: Sách hay khuyên ngày càng chính xác, chúng tôi hiểu bạn

3、Phần mềm không yêu cầu máy tính để bàn Zimbra để thực hiện chuyển đổi. Điều này có nghĩa là bạn không cần cài đặt ứng dụng Zimbra dành cho máy tính để bàn để thực hiện chuyển đổi. Các tệp TGZ được lưu cục bộ có thể được chuyển đổi thành PST, MSG và EML.